Skip to content

Ako vybaviť jasle

Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí je podanie písomnej „Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí.“ Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina.

Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu, tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí.

Žiadateľ osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí, vedúcej zariadenia detských jaslí, v čo najkratšom čase, ktorá žiadateľovi poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa do zariadenia detských jaslí. V prípade, ak dieťa do zariadenia detských jaslí nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej zariadenia, prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový.

Bližšie informácie získate osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 503 poprípade emailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Odbor sociálny a bytový – poverený pracovník : Mgr. Miriam Číková 

telefonicky  +421 41 70 63 407 poprípade emailom na adrese: Miriam.Cikova@zilina.sk