Skip to content

Výchovné zamestnania

s deťmi pracujeme podľa Programu výchovnej práce v jasliach a taktiež podľa materiálov Montessori—Zentrum Wien

MRAVNÁ VÝCHOVA

v jasliach zahŕňa pôsobenie na rozumovú, citovú a vôľovú stránku osobnosti dieťaťa

 • v  rozvoj kladných citových vzťahov a to rozvíjaním vzťahu k sebe, k iným a ku kolektívu, k veciam a k predmetom a taktiež vzťah k práci (sú to hlavne návyky k dokončeniu činnosti, posilnenie pocitu bezpečnosti v kontakte so sestrou aj ostatnými deťmi a taktiež rozvíjať u detí lásku k prírode).

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

jej cieľom je rozvíjať poznávacie procesy a reč dieťaťa

 • oboznamovanie s okolitým životným prostredím – zabezpečiť podnetnosť prostredia a života detí, podnecovať aktivitu, počúvať zvuky zvonku, poznávať a slovne označovať predmety dennej potreby, spoznávať a pomenovať viditeľné časti tela
 • oboznamovanie s prírodou – pomenovať bežné druhy ovocia a zeleniny, pomenovať zvieratká a učiť ich zvuky, vnímať zmeny v prírode, viesť deti rozlišovať prirodzené prostredie – strom, tráva, krík
 • rozvíjanie vnímania, pozornosti a pamäti– viesť deti k triedeniu predmetov podľa tvarov, pomenovať základné časti oblečenia, triediť podľa farby, reagovať na jednotlivé výzvy na polohy (sem, tam), pamätať si objekty na obrázku, čítanie rozprávok, učiť sa chápať označenie času
 • rozvíjanie aktívnej reči a porozumenie reči-   rozvíjať aktívnu reč, povzbudzovať ich k rečovému prejavu, pomenovávať blízke okolie, udalosti v ich živote, činnosti, vlastnosti a jednoduché vzťahy, rozširovať slovnú zásobu, vedieť odpovedať na otázky

PRACOVNÁ   VÝCHOVA

obsahuje činnosti, ktoré podporujú rozvoj

 • rozvoj hygienických návykov, sebaobsluhy a samostatnosti –  samostatné umývanie rúk, obliekanie, vyzliekanie, jedenie
 • oboznamovanie a hra s materiálom – navliekanie, trhanie, vykrajovanie, rozpletanie, šnurovanie, tvarovanie a hra s plastelínou, moduritom, hlinou, pieskom a pod.
 • konštruktívna hra –  stavať z kociek garáže pre autá , jednoduché stavby ZOO, stavať stavby do dĺžky a výšky, stavať ohraničené priestory
 • napodobňovacia hra –  hygiena a starostlivosť o bábiku (kúpanie, obliekanie), hra na kuchárku, hra na lekára, hra na kaderníka, poštu, obchod , napodobňovanie mimiky, hry pred zrkadlom a iné
 • pomoc pri práci dospelým – pomáhať pri prestieraní, upratovaní hračiek, priniesť a podať predmety, odovzdať odkaz a pod.

HUDOBNÁ VÝCHOVA

je zdrojom kladného, citového naladenia a radosti

 • sluchová výchova – rozvíjať citlivosť sluchu pomocou hudobných nástrojov , viesť deti k poznaniu piesne podľa melódie (hudobné hádanky)
 • počúvanie spevu a hudby –  spev sprevádzaný hrou na hudobnom nástroji, počúvať spev sestry, spievať deťom detské ľudové piesne
 • spev –   rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, podnecovať deti, aby spievali krátke melodické úryvky
 • hudobno – pohybová výchova –  podnecovať deti k pohybovej improvizácii na rečňovanku, popevok alebo pieseň, tancovať za sprievodu riekaniek,
 • Inštrumentálna činnosť  – oboznamovať deti sluchom a zrakom s hudobným nástrojom, poskytovať im príležitosť sprevádzať hru na rytmických hudobných nástrojoch

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

jej cieľom je rozvíjať spontánnu tvorivosť detí, vyvolať radosť, spokojnosť a zmysel pre krásu prostredníctvom kreslenia, maľovania a modelovania

 • obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe – oboznámiť deti s výtvarným materiálom a vedieť s ním pracovať – maľovanie prstom, kresliť kriedou na tabuľu , asfalt, kresliť voskovkami, maľovanie temperovou farbou a plochým štetcom, kresliť tušom, uhľom, špajdľou … viesť deti k pomenovaniu nakresleného, resp. vytvoreného svojho diela
 • znaková kresba – viesť deti pri práci so známym výtvarným materiálom k výtvarnému vyjadrovaniu predstáv, maľovať na základe zážitkov z prechádzok, zážitkov z domu, spomienok z rozprávok a vytváranie trojrozmerných znakov z modelovacej hmoty

 TELESNÁ VÝCHOVA

organicky prelína všetky činnosti, pohyb je základnou telesnou a duševnou potrebou, stimuláciou telesného rozvoja a rastu; cieľom telesnej výchovy je vytvoriť u dieťaťa základné pohybové zručnosti pre dosiahnutie optimálnej zdatnosti a odolnosti organizmu

 • zdravotné cviky – rozvíjať základné návyky k správnemu držaniu tela, nácvik náročnejších polôh, utvoriť si individuálne tempo cvičenia, bicyklovanie v ľahu na chrbte, otáčanie hlavy na strany…
 • beh – beh pri hrách, do daného cieľa, striedať beh na signál beh-drep-sed-ľah
 • chôdza – zdokonaľovať pravidelnosť kroku, učiť chôdzu v rôznom tempe, vystupovanie a zostup z nízkych prekážok bez držania, lezenie medzi prekážkami, podliezanie vyššej prekážky…
 • skok – rozvíjať spôsobilosť odrazu zo stoja, nácvik skoku
 • lezenie – zdokonaľovať a zvyšovať náročnosť lezenia a plazenia, preliezania a podliezania cez rôzne prekážky
 • začiatky akrobatických cvičení – zdokonaľovať presnosť a plynulosť pri cvičení jednotlivých cvikov
 • podávanie a hádzanie ľahkých predmetov – podporovať rýchly rozvoj šikovnosti uchopovaním predmetov rozličných tvarov a z rozmanitých materiálov a manipuláciou s nimi: udržiavanie rovnováhy, hádzanie, prehadzovanie, hádzanie lopty do koša, hod na cieľ
 • hudobno – pohybová výchova – tanečná improvizácia na výrazne rytmickú hudbu, jednoduché rytmické pohyby rúk a nôh, spresňovať tanečné kroky
 • oboznamovanie s vodou – utvárať v deťoch „pocit vody, naučiť ich nebáť sa vody, dýchať do vody, namočiť si celú tvár, hra vo vodnom prostredí
 • otužovanie ­–   zvyšovať adaptačné schopnosti v namáhavejších podmienkach vonkajšieho prostredia – otužovanie vzduchom častý pobyt vonku aj v nepriaznivejšom počasí, vetranie miestností, primerané oblečenie, otužovanie vodou